About Us
Organizational Structure Of CNTA
Chairman: Shao Qi We
Vice Chairman: Zhang Xiqin, Wang ZhiFa, Du YiLi, Du Jiang
Assistant to chairman: Wang Jun